Publicatie Visiedocument EMEC 2018

Samenvatting Ambitiedocument EMEC 2018

Het “Ambitiedocument  EMEC 2018” bevat inzichten over een reeks van duurzaamheidsthema’s. Het document is niet limitatief en enkel bedoeld als zienswijze hoe EMEC vanuit de maatschappelijke rol als energiecoöperatie, samen met bestuur en leden, duurzaamheidsdoelstellingen kan realiseren.

Ontwikkeling

Het document gaat in op ontwikkelingen die op ons af komen in energietransitie en mogelijkheden die op het gebied van een duurzame samenleving ontstaan. Rentmeesterschap en respect voor onze leefomgeving staat centraal in alle thema’s. Integrale, gefaseerde aanpak is noodzakelijk.

Kernthema

De volgorde van denken en handelen is essentieel om duurzaam resultaat te boeken. Vraagbeperking gaat altijd voor méér opwekken. Gedrag en omstandigheden zijn succesfactoren. In de keuze van opwekking speelt  zonnewarmte en -straling de hoofdrol. Wind-, waterstroom en bodemwarmte zijn afgeleiden hiervan. Fossiele energie enkel toepassen met hoog rendement, als het niet anders kan.

Maastricht, Meerssen en Margraten-Eijsden

Het stedelijk- en landelijk gebied heeft voldoende potentie om energieneutraal te kunnen worden. Zowel de overheden, industrie en burgers dragen nu onvoldoende bij om de energietransitie in het huidige tempo tot een succes te maken. Versnellen is absoluut noodzakelijk. Het huidige beleid leunt teveel op het inzetten van marktpartijen en te weinig op burgerparticipatie. Draagvlak bij burgers en bedrijfsleven is vanuit de basis te ontwikkelen. Overtuigen en inspireren ontbreekt. Partijen als EMEC kunnen een rol spelen, samen met buurtraden, gemeente, verenigingen etc.

Zonnedaken

Alle daken van Maastricht, Meerssen en Margraten-Eijsden zijn, rekening houdend met een haalbaar lagere energievraag, in staat om het hele gebied in haar eigen energievraag te voorzien. Lokale daken worden nauwelijks benut. Hectares daken worden niet gebruikt. Stimuleren van particulier, bedrijven en coöperaties is noodzakelijk voor transitie draagvlak. Plannen van EMEC voor buurthuizen, commercieel vastgoed, dubbel bodemgebruik passen hierin.

Monumenten en beschermd stadsgezicht.

In het stedelijk gebied en dorpskernen is het beleid dat zonnepanelen niet of slechts met uitputtende procedures getolereerd worden. Deze panden zijn moeilijk te verduurzamen. Aanpassing van regels is noodzakelijk, dusdanig dat een logische beslisboom door iedereen hanteerbaar is die meer ruimte biedt tot oplossingen op niet zichtbare daken en achter monumentale panden gelegen bijgebouwen.

Andere energiebronnen.

Rioolwater, restwarmtestromen, bodemopslag en energiebuffering algemeen zijn nauwelijks onderzochte alternatieven. EMEC pleit voor een gedegen studie waarbij deze potentie in kaart wordt gebracht en integraal ingezet wordt in de energietransitie mogelijkheden.

Verdienmodel EMEC

Tot dusver ontvangt EMEC lidmaatschapsgeld van leden. Dit is de enigste inkomstenbron, behoudens donaties van partners. Het speelveld waar EMEC opereert heeft geen gelijkwaardige opponenten. Ondernemers hanteren een verdienmodel. Het voorstel van EMEC aan gemeenten is een vergoeding van activiteiten op basis van vermeden CO2 met een kostendekkende startsubsidie. Deze inkomsten zijn noodzakelijk om activiteiten te ontplooien en buurten in te gaan. Met burgers en  bedrijven wil EMEC zonnedaken realiseren, energievraag verminderen en tevens duurzaam gedrag  bevorderen.

Contact

telefoon 06-3761 0601
e-mail info@emec.nu
adres Voedingskanaalweg 20
6219 AR Maastricht
KvK 59812052
IBAN NL11TRIO 0197 8647 08

 

Partners

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide